EL spol. s r.o. Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01

Vykonávame laboratórne služby, do ktorých spadajú skúšky a analýzy vzoriek, odbery vzoriek či prípravy reagencií. Vypracuvávame projekty, posudky a realizujeme expertíznu činnosť, laboratórne skúšky a analýzy. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby v oblasti potravinárstva a životného prostredia.

 • Firma je overená systémom ReferencieHodnotenie.sk
 • Pôsobenie na území Slovenska a aj v rámci štátov mimo EÚ
 • Na trhu od roku 1992

Referencie

 • Bratislava - životné prostredie, abiotická zložka - environmentálna geochémia riečnych sedimentov a pôd Odberateľ - MŹP SR, GEOCOMPLEX
 • Geochemický atlas Slovenskej republiky a mapy 1:50 000 - analytika pôd Odberateľ: MŽP SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, Bratislava
 • Monitoring kvality podzemných vôd v okolí skládok odpadov - cca 25 skládok po celom území SR - analytika a vzorkovanie Odberatelia - budovatelia a prevádzkovatelia skládok
 • Hodnotenie ekologickej únosnosti Žiarskej kotliny - komplexné zabezpečenie projektu - analytika pôd, vôd, biologických materiálov, environmentálna geochémia, krajinná ekológia Odberateľ - MŽP SR
 • Monitoring kvality potravín a nápojov - Odberatelia - dovozcovia a vývozcovia potravín a nápojov
 • Monitoring kvality AQUA PURIFICATA Odberatelia - lekárne
 • Geochemický Atlas Slovenska, region Vranov-Strážske-Humenné
 • Monitoring kvality prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd SR
 • Analytické testovanie a kontrola liekov, liečiv a farmaceutických surovín
 • Monitoring kvality pitných vôd

Rozsah akreditácie

 • Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody (skúšobného laboratória) znamenajúca formálne demonštrovanie jeho kompetentnosti vykonávať špecifické úlohy spojené s posudzovaním zhody (ISO/IEC 17000: 2004) (MSA-07).
 • Klasický typ akreditácie je založený na tzv. "fixnom rozsahu", ktorý presne definuje, na aké konkrétne činnosti je akreditovaný subjekt - orgán posudzovania zhody (ďalej len OPZ) akreditovaný (v prípade EL spol. s r.o. sú to akreditované skúšobné laboratóriá – Stredisko laboratórnych prác) a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností OPZ požiada akreditačný orgán o tzv. rozšírenie akreditácie. Akreditačný orgán po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah alebo oblasť akreditácie OPZ. Tento typ akreditácie je vhodný pre OPZ, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Rozsah akreditácie EL spol s r.o.
 • Flexibilný rozsah akreditácie (FRA) umožňuje na rozdiel od fixného rozsahu skúšobnému laboratóriu (OPZ) prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne dokumentovaných krokov a splnení príslušných požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a OPZ upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany akreditačného orgánu. Laboratóriá s FRA sú kompetentné počas platnosti akreditácie modifikovať a validovať používané metódy skúšania, alebo v rámci definovaných princípov zavádzať do praxe nové metódy a postupy skúšania v prípade požiadavky zákazníka. Flexibilný rozsah akreditácie - Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu EL spol. s r.o.
 • Informácia pre konečného užívateľa – zákazníka/klienta o flexibilnom rozsahu akreditácie skúšobných laboratórií EL spol. s r.o. a o postupe pri požiadavke na novú akreditovanú činnosť.

Projekty realizované s podporou Európskej únie

 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s r.o. za účelom zníženia jej energetickej náročnosti (marec 2011 - február 2012)
 • Inovácia laboratórnej techniky v oblasti skúšok potravín a krmív na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EL spol. s r.o. (jún 2009 - december 2009)
 • Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (január 2014 - december 2015)
EL spol. s r.o.
Radlinského 17A
052 01 Spišská Nová Ves

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

2015 © B2M.CZ  •  Referenčný profil poháňa služba ReferencieHodnotenie.sk.

Fullhd cad362ae 13df 4daa aa63 31d3b1bddcde